WOD

Tues 7-11

Max Press

10 x Bar

5 x 50-60%

4 x 60-70%

3 x 60-80%

2 x 80-90%

1 x 90-100%

MAX!

 

WOD:

8 Min AMRAP

15 Push Press (95/65)

40 DU